Fondacija za istraživanje i razvoj, bezbednost hrane i eko zdravlje

Fondacija za istraživanje i razvoj, bezbednost hrane i eko zdravlje FRD je dobrovoljna, nezavisna, nevladina i neprofitna organizacija, osnovana na neodređeno vreme, radi postizanja opšte korisnih ciljeva kroz promotivne aktivnosti u poljoprivredi, bezbednosti hrane i eko zdravlja utvrđenih statutom.

FRD je usklađivala svoja dokumenta i menjala nazive :  od prvog  registrovanja, Fond «SFS Centar za edukaciju, istraživanje i konsalting u poljoprivredi» ( 2008) , Fondacija za domaćinstvo  i razvoj  ( 2012 )  i Fondacija za istraživanje i razvoj, bezbednost hrane i eko zdravlje ( 2019 )

Vizija

Integrisanje znanja o bezbednosti hrane i ekološkog zdravlja u globalnom, regionalnom i nacionalnom okruženju u kojem verodostojna nauka informiše o javnom zdravstvu, bezbednosti hrane, zaštiti potrošača i zaštiti životne sredine.

Misija

Fondacija se zalaže za misiju korisne komunikacije naučno zasnovanih informacija o održivoj poljoprivredi, zdravlju životinja i biljaka, bezbednosti hrane, javnom zdravlju i eko zdravlju.

Osnovni ciljevi

  1. Podizanje kapaciteta za ostvarenja strateških planova i aktivnosti FRD u Srbiji, prijavom na domaće i strane konkurse.
  2. Promovisanje Evropskih i globalnih vrednosti oličenih u radu međunarodnih organizacija, Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC), Evropska agencija za hranu (EFSA), Svetska zdravstvena organizacija (WHO ), Svetska organizacija za zdravlje životinja (OIE ), Svetska organizacija za hranu (FAO), Svetska trgovinska organizacija (WTO) kroz javno informisanje i obrazovanje stručne i šire javnosti,
  3. Promovisanje istraživanja i razmena znanja kroz saradnju sa obrazovnim, istraživačkim i stručnim centrima u zemlji i međunarodnim institucijama.
  4. Promovisanje Jednog zdravlja - međusobni odnos zdravlja životinja, ljudi i životne sredine.
  5. Podrška bezbednosti potrošača kroz promociju primene i implementacije Dobra higijenska praksa (DHP) , Dobra proizvođačka praksa ( DMP ) i kritične kontrolne tačke ( HACCP ).
  6. Podrška u osposobljavanju, usavršavanju i angažovanju mladih stručnjaka ohrabrivanjem da postanu nosioci razvoja i promena u ruralnim sredinama.
  7. Promovisanje organske proizvodnje, tradicionalnih načina proizvodnje i prerade hrane.
  8. Istraživanje i uvođenje novih načina stvaranja dobiti kroz razvoj i predstavljanje starih zanata, prezentacije kulturne baštine i razvoj sela u svetlu turizma.
  9. Skretanje pažnje na ljude sa posebnim potrebama i pomaganje da razviju svoju slobodu za učešće u različitim aktivnostima u ruralnoj sredini.
  10. Objavljivanje štampanih i elektronskih materijala, kao i audio i vizuelnih zapisa koji su vezani za oblast, a u cilju upoznavanja stručne i šire javnosti sa radom i rezultatima delovanja Fondacije.

Fondacija će sprovoditi sve svoje ciljeve poštujući principe rodne ravnopravnosti i jednakih mogućnosti.

Fondacija je potpisnik Etičkog kodeksa

 

Preuzmite: "Statut (PDF)"

Preuzmite: "Etički kodeks"

Bulevar Evrope 6, Novi Sad, Srbija
info@frd.org.rs

Pozovite nas

+381 63 8398 075